Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jakub Derkowski

Odszkodowanie a samochód w leasingu – z VAT-em czy bez?

Jakub Derkowski

AUTOR: Jakub Derkowski


DATA: 24.10.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Zapewne wiele osób posiadających samochód w leasingu nie zastanawia się na co dzień, czy w razie szkody otrzyma od ubezpieczyciela pełne odszkodowanie. W zasadzie co mogłoby stać na przeszkodzie? W końcu samochód w leasingu jest zazwyczaj nowy, leasingodawca wymaga, aby naprawić samochód w ASO, za co wystawiona zostanie faktura VAT. Sprawa wydaje się więc prosta, a wypłata odszkodowania powinna być formalnością. Niestety, także w tym przypadku ubezpieczyciele znaleźli sposób na zaniżanie odszkodowań.

odszkodowanie

Na początku należy zastrzec, że problem opisywany poniżej dotyczy szkód, w których:

– likwidacja prowadzona jest z ubezpieczenia OC komunikacyjnego,

– szkoda została zakwalifikowana jako częściowa,

– leasingobiorca nie może odliczyć podatku VAT bądź może odliczyć go jedynie w 50%.

Stanowisko ubezpieczycieli

Część ubezpieczycieli wychodzi z założenia, że właścicielem samochodu przez cały okres obowiązywania umowy leasingu jest leasingodawca. Tym samym ubezpieczyciele uznają, że status poszkodowanego przysługuje leasingodawcy, a nie leasingobiorcy. Leasingodawcy (najczęściej banki) są płatnikami podatku VAT, a więc mają możliwość odliczenia całego podatku VAT. W związku z tym ubezpieczyciele stosują trik, na podstawie którego wypłacają odszkodowanie wyłącznie w kwocie netto. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego (…) obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego (uchwała SN o sygn. akt III CZP 150/07). Jest to bez wątpienia realna oszczędność dla ubezpieczycieli, gdyż odszkodowanie zostaje obniżone nawet o 23%.

Kwestie podatkowe

Rozumowanie ubezpieczycieli nie uwzględnia jednak innych aspektów charakterystycznych dla leasingu. Po pierwsze, kwestie podatkowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeśli pojazd jest wykorzystywany zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i celów prywatnych podatnika, to wówczas zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ww. ustawy – podatnikowi przysługuje jedynie prawo do odliczenia podatku VAT w kwocie stanowiącej 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury za naprawę pojazdu. Z kolei jak wynika z art. 86a ust. 3 ustawy, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, przysługuje prawo do pełnego odliczenia tego podatku od kosztów naprawy powypadkowej, w sytuacji gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika.

Uwzględniając powyższe, należy dojść do logicznego wniosku, że skoro samochód zostanie naprawiony przez leasingobiorcę, to na niego zostanie wystawiona faktura VAT za usługę naprawczą. W konsekwencji, jeśli leasingobiorca nie ma możliwości odliczenia pełnej kwoty podatku VAT (bądź jedynie 50% tej kwoty), to niemożliwe stanie się ujęcie przez firmę leasingową w swoich kosztach faktury VAT za naprawę pojazdu. Tym samym niemożliwe również będzie odliczenie podatku VAT w związku z tą fakturą. Reasumując, ubezpieczyciele nie mają racji odmawiając leasingobiorcom statusu poszkodowanych. Praktykę tę należy uznać za sprzeczną z art. 361 § 2 k.c., ponieważ wypłata odszkodowania w kwocie netto narusza zasadę pełnego odszkodowania.

Postanowienia umowy leasingu

Drugi aspekt pomijany przez ubezpieczycieli to istota stosunku prawnego wynikającego z umowy leasingu. Zgodnie z art. 7097 § 1 k.c. korzystający (leasingobiorca) obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym. W umowach leasingu bardzo często pojawiają się dodatkowe obowiązki, jakie musi spełnić leasingobiorca. Dla przykładu, firmy leasingowe zobowiązują leasingobiorców, aby naprawa została przeprowadzona w ASO i tylko z zastosowaniem części oryginalnych.

Do podobnych wniosków doszły Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 27.05.2014 (sygn. akt II Ca 360/14) i Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 29.11.2017 r. (sygn. akt VIII Ga 121/17). Krakowski Sąd wprost wskazał, że: leasingobiorca jest legitymowany do dochodzenia naprawienia tej szkody, jednakże różnej od szkody, jaka powstała w mieniu leasingodawcy i która już została wyrównana. O ile zatem w odniesieniu do hipotetycznych kosztów naprawy pojazdu uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tytułu tak wyrządzonej szkody właściciel przedmiotu leasingu, bo to w jego majątku powstała szkoda w związku z uszkodzeniem rzeczy, o tyle w sytuacji, gdy szkoda już została naprawiona poprzez restytucję naturalną, a podmiot, który poniósł z tego tytułu uszczerbek w swoim majątku domaga się obecnie jego wyrównania – posiada on legitymację do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym w tym zakresie.

Faktura musi być wystawiona na leasingobiorcę

Aby zatem uzyskać pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela, konieczne jest naprawienie samochodu przez leasingobiorcę i wystawienie faktury VAT na niego. Skoro to leasingobiorca poniósł koszty naprawy samochodu (do czego zresztą jest zgodnie z umową leasingu zobowiązany), to nie ma wątpliwości, że jest on poszkodowanym i należy mu się odpowiednie odszkodowanie. Nieuwzględnianie VAT-u w odszkodowaniu prowadzi do sytuacji, w której leasingobiorca musi z własnej kieszeni pokrywać koszt podatku VAT.

 

kredyt frankowy

Newsy

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...