Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Odsetki od zadośćuczynienia – przed czy po wyroku sądu?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 7.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Terminem, od którego liczy się odsetki za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, może być zarówno dzień poprzedzający wyrok sądu, jak i dzień tego wyrokowania. Wszystko zależy od tego, jak zmieniał się stan zdrowia poszkodowanego po wypadku.

Zakład ubezpieczeń ma co do zasady 30 dni na rozpatrzenie roszczeń zgłoszonych z tytułu wypadku komunikacyjnego. Jeżeli w tym terminie nie spełni świadczenia, dopuszcza się opóźnienia, co uzasadnia przyznanie na rzecz poszkodowanego odsetek ustawowych. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia nawet wówczas, gdy nie poniósł żadnej szkody. Odsetki za opóźnienie mają bowiem przede wszystkim charakter stymulujący i służą wywarciu na dłużnika presji, by bezwzględnie spełnił świadczenie.

Szkoda wynikająca z obrażeń ciała i rozstroju zdrowia może zmieniać się w czasie. Kluczowe znaczenie przy ustaleniu daty wymagalności zadośćuczynienia ma moment ustabilizowania się stanu zdrowia poszkodowanego po wypadku. Ubezpieczyciele twierdzą, że poszkodowany powinien otrzymać odsetki dopiero od daty wydania wyroku przez sąd rozpatrujący sprawę, gdyż dopiero wówczas ustalona jest wysokość krzywdy. Czy na pewno mają rację?

Zasądzenie odsetek od daty wyrokowania

W orzecznictwie sądów wskazuje się, że zasądzenie odsetek od daty wyrokowania uzasadnione jest tylko wtedy, gdy w dacie wcześniejszego wezwania proces leczenia poszkodowanego nie został zakończony. Chodzi tu o przypadki, gdy przed wytoczeniem powództwa nie było wiadomo czy poszkodowany wyzdrowieje, a stan jego zdrowia ustabilizował się dopiero w toku procesu. W takim przypadku podstawą ustalania przez sąd zadośćuczynienia jest stan zdrowia uprawnionego z daty wydania wyroku, odmienny od stanu z daty wezwania do zapłaty.

Zasądzenie odsetek sprzed daty wyrokowania

Inaczej wygląda sprawa, gdy przed wytoczeniem powództwa proces leczenia został zakończony i w toku postępowania sądowego rozmiar trwałego uszczerbku na zdrowiu nie uległ zmianie. Wówczas odsetki należą się już od 31. dnia po zawiadomieniu ubezpieczyciela o wypadku. Ustabilizowanie się stanu zdrowia oznacza bowiem, że zakład ubezpieczeń mógł poznać w całości zakres obrażeń ciała i rozstroju zdrowia poszkodowanego na etapie likwidacji szkody, a tym samym miał pełny obraz krzywdy, którą zobowiązany był zrekompensować (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. akt I PK 145/10).

Zasądzenie odsetek częściowo sprzed i częściowo od daty wyrokowania

Niekiedy może również dojść do sytuacji, że w dochodzonej przez poszkodowanego sumie część może odpowiadać zadośćuczynieniu należnemu w terminie poprzedzających dzień wyrokowania, a część – zadośćuczynieniu należnemu dopiero od dnia wyrokowania. Chodzi tu o przypadki, gdy na etapie przedprocesowym dało się ustalić tzw. bezsporną część trwałego uszczerbku na zdrowiu, natomiast w toku procesu wychodzą na jaw nowe okoliczności zwiększające rozmiar krzywdy. W takim przypadku odsetki za opóźnienie w zapłacie co do jednej części należnego zadośćuczynienia mogą być zasądzone od terminu poprzedzającego dzień wydania wyroku, a co do nowo ujawnionej krzywdy – od dnia wyrokowania.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...