- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

Kto zapłaci za spalone auto

Jak wynika z doniesień Policji, pożar pochłonął łącznie 8 aut zlokalizowanych na terenie komisu samochodowego, a 2 inne zostały uszkodzone mechanicznie. Szanse na uzyskanie odszkodowania w dużej mierze zależeć będą od tego czy właściciel komisu wykupił odpowiednią polisę.

Po pierwsze autocasco

Przede wszystkim szkodę pożarową można naprawić z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Co do zasady, takie ubezpieczenie obejmuje skutki pożaru, wybuchu czy innego nagłego oddziaływania czynników zewnętrznych. Trzeba jednak uważać na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli do pożaru doszło wskutek przyczyny tkwiącej wewnątrz pojazdu, tj. zwłaszcza samozapłonu wywołanego awarią (np. wadliwość wentylatora czy przetarcie instalacji elektrycznej). Z autocasco nie naprawimy też szkody będącej skutkiem wadliwego wykonania pojazdu albo niewłaściwego serwisowania.

Kiedy skorzystać z OC

W pewnych warunkach szkodę można też zgłosić z OC komunikacyjnego. Najważniejsze jest ustalenie przyczyny pożaru. Jeśli do zaprószenia ognia doszło tylko w jednym samochodzie, z którego ogień następnie przeniósł się na inne, szkodę w pozostałych autach możemy zgłosić z ubezpieczenia OC pierwszego samochodu. Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Za ruch uważa się także zatrzymanie lub postój samochodu. Konieczne będzie zatem zbadanie, które auto zaczęło się palić jako pierwsze i w ten sposób ustalenie winnego. Ważne jest jednak, aby oba pojazdy nie należały do tej samej osoby. W myśl bowiem art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, odszkodowanie z OC nie przysługuje jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu uszkodzonego. Wówczas pozostaje naprawienie szkody tylko z ubezpieczenia autocasco.

Co w razie podpalenia

Jeśli postępowanie karne wykaże, że do pożaru doszło wskutek celowego podpalenia, ubezpieczyciel nie pokryje szkody z OC – nawet gdy bezpośrednią przyczyną zapalenia naszego auta było przeniesienie ognia z auta obok. Do powstania szkody dochodzi bowiem wskutek wyłącznej winy osoby trzeciej, co wyklucza ochronę OC. W takim przypadku ponownie pozostaje zgłosić roszczenia z AC lub ewentualnie dochodzić odszkodowania od samego sprawcy przestępstwa. Trzeba jednak ustalić kto dokładnie jest sprawcą i najlepiej uzyskać potwierdzenie jego winy wyrokiem karnym. Następnie w procesie cywilnym można domagać się od niego odszkodowania. Nie zawsze podpalacz dysponuje jednak wystarczającym majątkiem lub dochodami, które nadają się do egzekucji.

Dochodzenie odszkodowania za spalony samochód nie należy do łatwych i pokazuje, że posiadając auto – zwłaszcza większej wartości – warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Częstotliwość nieszczęśliwych wypadków, jak ostatni pożar w Poznaniu, jest bowiem bardzo wysoka.