Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Kary za brak OC

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 5.12.2014


KATEGORIA: UFG


Drukuj

Jeżeli posiadacz pojazdu nie ma ważnego ubezpieczenia OC ppm może zostać obciążony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny karą za brak OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do kategorii ubezpieczeń obowiązkowych. Oczywistym zatem jest, że w przypadku niedopełnienia ciążącego obowiązku prawnego, posiadacz pojazdu zostanie ukarany. Oprócz kary za brak OC, w przypadku wyrządzenia szkody „nieubezpieczonym pojazdem” posiadacz może także być zobowiązany do zwrotu wypłaconego poszkodowanemu przez UFG odszkodowania, o czym szczegółowo w artykule Właściciel pojazdu nieubezpieczonego odpowiada nawet, gdy nie jest sprawcą.

W jaki sposób Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może dowiedzieć się o tym, że nie ma OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może powziąć wiedzę o fakcie braku OC np. od funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzają bądź to rutynową kontrolę, bądź zatrzymali kierowcę z uwagi na przekroczenie prędkości czy naruszenie innych przepisów. Może zdarzyć się także sytuacja, że o braku OC UFG dowie się na skutek rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC przekazywanych przez ubezpieczycieli do UFG.

Jakie kary za brak OC?

Wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie stawki te uzależnione są też od kategorii pojazdów. I tak:

– dla samochodów osobowych kara stanowi równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów kara stanowi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– dla pozostałych pojazdów kara stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwoty wyliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak długość okresu, w którym posiadacz nie ma ubezpieczenia OC. Jeżeli okres ten nie jest zbyt długi, kary te są umniejszone. Kara wyniesie 100% opłaty, gdy okres pozostawania posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej przekracza 14 dni. Gdy okres ten nie przekracza 14 dni, kara wynosi 50% opłaty, natomiast gdy okres nie przekracza 3 dni, kara wynosi 20% opłaty.

Kto odpowiada za brak OC, gdy nabywca nie wykupił ubezpieczenia OC?

W sytuacji, gdy pojazd został sprzedany (a w chwili sprzedaży posiadał ważne ubezpieczenie OC), to na nabywcy ciąży obowiązek „przedłużenia” ubezpieczenia. Jeżeli w takiej sytuacji zbywca zostanie wezwany do zapłaty kary, wystarczy przedstawić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiednią dokumentację potwierdzającą tę okoliczność (dowód zbycia, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu).

Obowiązek uiszczenia kary za brak OC należy spełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, UFG skieruje sprawę na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Karambol

Skąd UFG wie o braku OC

Mobilna pomoc od UFG