Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Gdy ubezpieczyciel mówi nie

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 18.09.2017


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Zdarza się, że pomimo doznania przez poszkodowanego szkody, ubezpieczyciel z różnych względów nie wypłaca należnych poszkodowanemu świadczeń bądź nie wypłaca ich w terminie. Poszkodowany ma prawo złożyć reklamację na postępowanie ubezpieczyciela, jednak często i to działanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Niektórzy myślą więc, że jedyną drogą dochodzenia roszczeń jest postępowanie sądowe. Warto jednak pamiętać, że w razie sporu można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Możliwości wspierania poszkodowanych od stycznia 2016 r. są znacznie poszerzone. Obok tzw. postępowań interwencyjnych, które od lat były prowadzone jeszcze pod szyldem Rzecznika Ubezpieczonych, wprowadzono możliwość podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporów w tzw. postępowaniu polubownym przy Rzeczniku Finansowym.

Postępowanie interwencyjne czy polubowne

Postępowanie interwencyjne Rzecznik Finansowy może podjąć dopiero po przeprowadzeniu przez klienta postępowania reklamacyjnego u ubezpieczyciela. W tym postępowaniu Rzecznik zbiera argumenty przemawiające na korzyść poszkodowanego i wnosi o zmianę stanowiska przez ubezpieczyciela. Jeśli są do tego podstawy prawne, Rzecznik w pełni popiera oczekiwania klienta wobec ubezpieczyciela. To postępowanie jest polecane osobom, które nie znają jeszcze swoich uprawnień, nie wiedzą jakie argumenty w sporze można wykorzystać.

W postępowaniu polubownym natomiast, Rzecznik Finansowy jest bezstronny i obiektywny, nie reprezentuje więc interesów żadnej ze stron. Celem postępowania jest ugoda, więc każda ze stron sporu musi być gotowa na ustępstwa. To ścieżka polecana więc dla osób, które mają już wiedzę na temat swoich praw i chcą podjąć z ubezpieczycielem negocjacje w celu wypracowania ugody. Dlatego ważne jest, żeby przystępując do tego postępowania mieć sprecyzowane oczekiwania wobec ubezpieczyciela.

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym – procedura

Postępowanie polubowne wszczynane jest na wniosek, pod warunkiem uprzedniego wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie takie nie może być wszczęte, gdy sprawa w sądzie o to samo roszczenie jest już w toku bądź już się toczyła. Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł, choć z uzasadnionych wypadkach Rzecznik może zdecydować o zwolnieniu z tej opłaty. We wniosku należy umieścić m.in.: dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia pieniężnego lub pożądanego zachowania podmiotu rynku finansowego, określenie oczekiwania co do sposobu zakończenia sporu. O wszczęciu postępowania Rzecznik Finansowy zawiadamia strony w terminie 7 dni.

Przebieg postępowania polubownego

Postępowanie toczy się przed osobą upoważnioną przez Rzecznika Finansowego. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia są prowadzone w większości wypadków na piśmie lub telefonicznie, choć w niektórych wypadkach konieczne jest spotkanie osobiste. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, Rzecznik przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu w zakresie żądań objętych wnioskiem i wyznacza stronom termin – nie krótszy niż 7 dni – na podjęcie decyzji co do proponowanego zakończenia sporu. W przypadku ugody wynik postępowania przedstawia się w postaci protokołu.

W przypadku braku polubownego zakończenia postępowania, Rzecznik sporządza opinię, w której wskazuje m.in. ocenę prawną stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu. Opinię tę można wykorzystać w postępowaniu sądowym, jednak z informacji uzyskanych od Rzecznika wynika, iż Rzecznik odradza występowania z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania polubownego, bez woli porozumienia, tylko dla otrzymania wspomnianej opinii kończącej postępowanie polubowne. Rzecznik podkreśla bowiem, że jeżeli poszkodowany potrzebuje argumentów tylko na potrzeby sporu sądowego, to zdecydowanie szybszym i lepszym środkiem jest złożenie wniosku o wydanie tzw. istotnego poglądu Rzecznika Finansowego w sprawie.

Przerwanie biegu przedawnienia nie zawsze skuteczne

Istotne jest, że złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego co do zasady skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia. Sąd uznając, że doszło do przerwania biegu przedawnienia musi być jednak przekonany, że dana osoba rzeczywiście chciała osiągnąć porozumienie, a nie tylko przerwać bieg przedawnienia. Należy bowiem mieć na uwadze, że jeżeli z przebiegu postępowania nie będzie wynikało, że wolą poszkodowanego było osiągnięcie ugody, sąd może uznać, że to wystąpienie było tzw. czynnością pozorną i w efekcie nie doprowadziło do przerwania biegu przedawnienia.

W świetle powyższego, przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, warto pamiętać o możliwości podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu. Inną możliwością polubownego zakończenia sprawy jest też wszczęcie sprawy przed Sądem Polubownym przy KNF, o czym szczegółowo będzie mowa w kolejnym artykule.

 

 

 

 

Newsy

Bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia na polskich drogach

14.05.2018

Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...
Przyjęte 9 maja przepisy przewidują, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego (DR/PC) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.), jeśli poruszają się po terytorium ...

Obowiązkowe badania dla seniorów – czy będą obowiązywać w Polsce?

18.04.2018

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...
Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich tak i w Polsce już wkrótce możliwa będzie sytuacja, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Cel to poprawa bezpieczeństwa na drogach. ...

Potwierdzenie zakupu OC już niepotrzebne?

9.04.2018

Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...
Ministerstwo Cyfryzacji ma już gotowy projekt zmian w przepisach, w wyniku których kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą poświadczenia zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Te ustalenia potwierdził minister Marek Zagórski, który dodatkowo zdradził, że projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z ni...

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie