Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Faktury źródłowe w autocasco

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 8.12.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Likwidujesz szkodę z ubezpieczenia autocasco, a ubezpieczyciel zaakceptował przedstawiony mu kosztorys naprawy oraz rachunki potwierdzające jej wykonanie? Pomimo tego nie otrzymałeś pełnego zwrotu poniesionych kosztów naprawy, gdyż ubezpieczyciel uzależnia wypłatę całego odszkodowania od przedłożenia tzw. „faktur źródłowych”?

Brak odpowiednich postanowień umownych.

W takiej sytuacji, przede wszystkim należy sprawdzić, czy w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) znajdują się jakiekolwiek postanowienia dotyczące faktur źródłowych. Bardzo często OWU zawiera zapisy o fakturach, bez precyzyjnego wskazania, że w danym przypadku chodzi o ich specyficzny rodzaj. Tymczasem słowo „faktura” nie oznacza tego samego co zwrot „faktura źródłowa” i ubezpieczyciel nie może w sposób dowolny posługiwać się tymi terminami. W omawianej sytuacji, przez słowo „faktura” należy rozumieć dokument potwierdzający wykonanie na rzecz poszkodowanego usługi naprawy pojazdu. Zwrot „faktury źródłowe” oznacza zaś dokumenty dotyczące transakcji pomiędzy warsztatem naprawczym, a dostawcą części. Jeżeli zatem zapisy OWU nie odnoszą się precyzyjnie do faktur źródłowych, to ubezpieczyciel nie może ich interpretować w sposób rozszerzający i na ich podstawie żądać przedłożenia tych dokumentów. W wypadku umowy z konsumentem możliwość taką wprost wyklucza art. 385 § 2 k.c., który nakazuje interpretować na jego korzyść wszelkie niejednoznaczne postanowienia OWU. Jeżeli więc OWU nie upoważnia ubezpieczyciela do formułowania takiego żądania, dla uzasadnienia swojego stanowiska musi on wskazać konkretną podstawę prawną. Tymczasem polskie prawo nie przewiduje obowiązku przedkładania ubezpieczycielowi faktur źródłowych, o cym więcej pisaliśmy w artykule: „Faktury źródłowe w OC”.

Klauzula niedozwolona?

Jeżeli jednak OWU zawiera zapisy dotyczące faktur źródłowych, to czy poszkodowany musi je przedłożyć, aby uzyskać całe należne odszkodowanie? W większości wypadków nie, aczkolwiek każdą sytuację należy oceniać indywidualnie na podstawie okoliczności konkretnej sprawy i sposobu sformułowania postanowień umownych. Z reguły poszkodowany będzie w stanie wykazać, że dane postanowienia OWU stanowią klauzulę niedozwoloną (niedozwolone postanowienia umowne). W takim przypadku, nie będą one wiązać stron umowy ubezpieczenia autocasco. Żądanie ubezpieczyciela do przedłożenia faktur źródłowych będzie więc bezskuteczne. Dotyczy to umów ubezpieczenia zawieranych z konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub zawodową.

W art. 385(3) pkt 21 k.c. ustawodawca jako przykład niedozwolonych postanowień umownych wskazał takie, które uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności. Tymczasem, spełnienie żądania ubezpieczyciela będzie bardzo trudne, a często nawet niemożliwe. Poszkodowany nie ma bowiem wglądu do faktur źródłowych i nie posiada informacji na temat transakcji między zakładem naprawczym, a dostawcą części. Udostępnienie faktur źródłowych jest więc zależne od woli warsztatu, czyli kontrahenta poszkodowanego.

Żądanie przedłożenia faktur źródłowych może również zostać uznane za wykonywanie umowy w sposób sprzeczny z jej celem społeczno – gospodarczym oraz zasadami współżycia społecznego. Dokumenty te w ogóle nie dotyczą wydatków poniesionych przez poszkodowanego na naprawę uszkodzonego pojazdu. Nie mają one zatem związku z rozmiarem szkody i wysokością świadczenia ubezpieczyciela. Żądanie ich przedłożenia w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zatem realizację celu umowy ubezpieczenia autocasco (w szczególności zawartej w wersji warsztatowej), jakim jest naprawienie szkody w pojeździe.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...