Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Czy dziecko będące „sprawcą” wypadku otrzyma zadośćuczynienie?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 2.03.2018


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Wypadki komunikacyjne z udziałem dzieci nie są rzadkością. Często to właśnie zachowanie dzieci polegające na wtargnięciu pod pojazd jest źródłem wypadku. Można zadać pytanie, czy w takiej sytuacji dziecko ma jakiekolwiek roszczenia do ubezpieczyciela kierowcy pojazdu, którym dziecko zostało potrącone? Niektórzy bez większego zastanowienia z pewnością odpowiedzą: „Oczywiście, że nie. Przecież spowodowało ten wypadek”. Odpowiedź ta może jednak okazać się odpowiedzią błędną. Właściwsza wydaje się odpowiedź: „To zależy od wieku dziecka.”

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
Odpowiedzialność posiadacza pojazdu w stosunku do pieszego/rowerzysty czy pasażera kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy kierowcy nie można przypisać winy za spowodowanie wypadku, ponosi on ryzyko związane z wypadkiem. Dlatego też w stosunku do ww. osób będzie on odpowiadał za następstwa wypadku, a w konsekwencji ubezpieczyciel będzie zmuszony do wypłaty należnych takim poszkodowanym świadczeń. Nie można jednak mówić o nieograniczonej odpowiedzialności niewinnego kierowcy. Przepisy prawa przewidują tak zwane przesłanki egzoneracyjne, tj. wyłączające jego odpowiedzialność w sytuacji, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Wina dziecka
W zakresie winy dziecka, jako przesłanki ograniczającej, a wręcz wyłączającej odpowiedzialność posiadacza pojazdu, istotna jest okoliczność, że nie wszystkim dzieciom można ją przypisać. W konsekwencji może mieć miejsce sytuacja tego rodzaju, że dziecko będzie osobą obiektywnie winną spowodowania wypadku, jednak nie wyłączy to odpowiedzialności kierowcy/jego ubezpieczyciela. Dlaczego? Otóż zgodnie z treścią art. 426 k.c. małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Oznacza to, że ustawodawca wyłączył możliwość przypisania takiej osobie winy. W konsekwencji ustalenie, że to zachowanie dziecka (poniżej 13 roku życia) było jedynym źródłem wypadku nie stanowi przesłanki wyłączającej odpowiedzialność kierowcy, a zatem dziecko ma roszczenie o wypłacenie na jego rzecz świadczeń odszkodowawczych.

W naszej kancelarii mieliśmy możliwość zweryfikowania jak z praktycznego punktu widzenia wygląda taka sprawa. Prowadziliśmy bowiem sprawę, w której to właśnie 12-letnie dziecko było jedynym sprawcą wypadku. Do wypadku doszło w związku z wtargnięciem poszkodowanej pod nadjeżdżający samochód. W toku postępowania karnego prowadzonego przeciwko kierowcy pojazdu ustalono, że kierowca swym zachowaniem w żaden sposób nie doprowadził do wypadku, a wręcz przeciwnie podjął wszelkie możliwe działania, by zapobiec wypadkowi. Biegli z dziedziny rekonstrukcji wypadków jednoznacznie wskazali, że jedyną przyczyną wypadku było zachowanie dziewczynki – niespodziewane wtargnięcie pod pojazd. Dziewczynka nie miała jednak ukończonych 13 lat, dlatego też w postępowaniu cywilnym uzyskaliśmy od ubezpieczyciela kierowcy pojazdu należne świadczenia odszkodowawcze.

Umniejszenie należnych świadczeń
Należy jednak mieć na uwadze, że w takich okolicznościach ubezpieczyciele umniejszają swoją odpowiedzialność, powołując się na tzw. przyczynienie. Niemożność przypisania dziecku winy nie stoi bowiem na przeszkodzie stwierdzeniu jego przyczynienia się do powstania szkody na podstawie art. 362 k.c., a zatem umniejszenia należnych świadczeń o określony stopień.

Samo przyczynienie nie przesądza jeszcze ograniczenia obowiązku naprawienia szkody, bowiem stopień przyczynienia nie jest bezpośrednim wyznacznikiem zakresu tego ograniczenia. Najpierw rozważa się czy poszkodowany zachował się w sposób obiektywnie nieprawidłowy dla osoby w jego wieku. Dopiero na tej podstawie ubezpieczyciel może umniejszyć swoją odpowiedzialność o tak ustalony stopień.

Wiedza w zakresie roszczeń dziecka powodującego wypadek komunikacyjny otwiera drogę do uzyskania zadośćuczynienia. Dlatego warto znać reguły związane z tą zasadą odpowiedzialności.

W tym miejscu muszę także zasygnalizować, że nieco odmiennie kształtować się będzie odpowiedzialność w stosunku do dziecka, które powinno znajdować się pod opieką osoby dorosłej np. 4-latka.

W takiej sytuacji w grę może wchodzić inna przesłanka wyłączająca odpowiedzialność kierowcy pojazdu – wina osoby trzeciej, czyli opiekuna dziecka. O tym szczegółowo będzie jednak mowa w kolejnym artykule.

 

Newsy

Zapłata składki potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia

13.02.2019

Wskazał na to Sąd Apelacyjny  w Warszawie (VI ACa 602/17). Ubezpieczony złożył wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową i  opłacił składkę. Ubezpieczyciel twierdził, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy w kształcie wskazanym we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zajścia zdarzenia było zbyt duże. Ubezpieczyciel wystawił polisę o in...
Wskazał na to Sąd Apelacyjny  w Warszawie (VI ACa 602/17). Ubezpieczony złożył wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową i  opłacił składkę. Ubezpieczyciel twierdził, że nie wyraził zgody na zawarcie umowy w kształcie wskazanym we wniosku o zawarcie ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zajścia zdarzenia było zbyt duże. Ubezpieczyciel wystawił polisę o in...

Będą nowe znaki drogowe – warto je znać

12.02.2019

Mowa o znakach D-51a i D-51b, które informują o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania. Projekt obecnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Mowa o znakach D-51a i D-51b, które informują o początku i końcu odcinkowego pomiaru prędkości. Zarządcy dróg będą mieli dwa lata na wymianę oznakowania. Projekt obecnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Właściciele stacji benzynowej odpowiadają na zasadzie ryzyka, ale nie zawsze w 100%

4.02.2019

Za wypadek na stacji benzynowej, właściciele stacji odpowiadają niezależnie od swojej winy (na zasadzie ryzyka). Poszkodowany może jednak przyczynić się do powstania szkody, a w konsekwencji należne mu świadczenia mogą zostać odpowiednio umniejszone. Przypomniał o tym Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 132/18), który podzielając argumentację Sądu Okręgo...
Za wypadek na stacji benzynowej, właściciele stacji odpowiadają niezależnie od swojej winy (na zasadzie ryzyka). Poszkodowany może jednak przyczynić się do powstania szkody, a w konsekwencji należne mu świadczenia mogą zostać odpowiednio umniejszone. Przypomniał o tym Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 132/18), który podzielając argumentację Sądu Okręgo...

Platforma do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej

1.02.2019

4 lutego ruszy specjalne narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które umożliwi wykrywanie na szerszą skalę przestępczości ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim typowanie podejrzanych zdarzeń. Z platformy będą mogli korzystać ubezpieczyciele. UFG zamierza także opublikować na swojej stronie ważne dla kierowców informacje, np. jak n...
4 lutego ruszy specjalne narzędzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które umożliwi wykrywanie na szerszą skalę przestępczości ubezpieczeniowej, w tym przede wszystkim typowanie podejrzanych zdarzeń. Z platformy będą mogli korzystać ubezpieczyciele. UFG zamierza także opublikować na swojej stronie ważne dla kierowców informacje, np. jak n...

Krzywdą jest także brak możliwości samodzielnego prowadzenia pojazdu

23.01.2019

Tak uznał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (wyrok z dnia 30.11.2018 r., sygn. akt: I C 194/17). Sąd ten podkreślił, że wszystkie cierpienia oraz powstałe ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, np. samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, a także ciągle odczuwalne dolegliwoś...
Tak uznał Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (wyrok z dnia 30.11.2018 r., sygn. akt: I C 194/17). Sąd ten podkreślił, że wszystkie cierpienia oraz powstałe ograniczenia w życiu, brak możliwości realizacji planów życiowych, np. samodzielna jazda samochodem, która daje oczywiste poczucie samodzielności, wręcz wolności, a także ciągle odczuwalne dolegliwoś...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...