Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Dariusz Rozpara

Doradca Odszkodowawczy – nowy zawód

Dariusz Rozpara

AUTOR: Dariusz Rozpara


DATA: 6.05.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Szykują się poważne zmiany w zakresie działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych. Trwają bowiem prace nad ustawą regulującą warunki i zasady funkcjonowania doradztwa odszkodowawczego, organizacji samorządu doradców odszkodowawczych oraz zasad jego działania. Rozstrzelenie głosów dotyczących przedmiotowej tematyki jest duże: od podkreślenia wagi ustawowej regulacji tego segmentu rynku – Rzecznik Finansowy do negowania całej inicjatywy – PIDiPO.

Aktualny stan prawny

Aktualnie obowiązujące ustawodawstwo nie reguluje granic i zasad działalności kancelarii odszkodowawczych i doradców odszkodowawczych. Tematyce prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazane podmioty nie został do tej pory poświęcony żaden akt prawny. Jedyną podstawą funkcjonowania podmiotów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 584 ze zm. ). Ponadto w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania wśród specjalistów z dziedzin prawa gdzie indziej niesklasyfikowanych pod nr 261909 wskazano doradcę do spraw odszkodowań. Pomimo wyszczególnienia powyższego zawodu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nie istnieje jednak odrębny ustawowo określony zawód doradcy odszkodowawczego.
W chwili obecnej trwają pracę nad ustawą regulującą warunki i zasady uregulowania działalności doradztwa odszkodowawczego, organizację samorządu doradców odszkodowawczych oraz zasady jego działania. Tytuł projektowanej ustawy to „ustawa o doradztwie odszkodowawczym”.
Konieczność uregulowania materii dotyczącej działalności w zakresie kancelarii i doradców odszkodowawczych związana jest z realizacją wielu celów takich jak: zapewnienie większego bezpieczeństwa poszkodowanych dochodzących odszkodowań, zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego i identyfikowalności osób zajmujących się pośrednictwem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, eliminacja bezprawnych oraz nieetycznych zjawisk, które pojawiają się w trakcie postępowania likwidacyjnego.

Projekt założeń do projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym sporządzony przez Rzecznika Finansowego.

W przedmiotowym zakresie swoje stanowisko przedstawił Rzecznik Finansowy wysyłając do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów projekt założeń do projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym. Projekt ten przewiduje regulacje podobne do już stosowanych przy innych zawodach np. doradcy podatkowym. Przede wszystkim chodzi o to, żeby poddać podmioty prowadzące działalność odszkodowawczą większemu nadzorowi. Z punktu widzenia Rzecznika Finansowego najistotniejsze jest uregulowanie następujących kwestii:

  • Ograniczenie dostępu do wykonywania czynności w zakresie doradztwa odszkodowawczego – poprzez wdrożenie norm ograniczających dostęp do wykonywania czynności w zakresie doradztwa odszkodowawczego osobom nie mającym odpowiedniego przygotowania zawodowego i doświadczenia w tej dziedzinie;
  • Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia – poprzez ograniczenie dowolności w kształtowaniu wysokości wynagrodzeń kancelarii odszkodowawczych poprzez określenie ich maksymalnych granic;
  • Nałożenie obowiązku informowania o prawach klientów – poprzez nałożenie na podmioty świadczące pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń, obowiązków udzielania informacji o przysługujących klientowi uprawnieniach i roszczeniach, o możliwości odstąpienia od zawartej umowy, o bieżących działaniach podejmowanych przez doradcę odszkodowawczego, o prowadzonych negocjacjach ze sprawcą bądź jego ubezpieczycielem, jak również o zabezpieczeniu finansowym kancelarii (doradcy) w sytuacji wyrządzenia przez niego szkody;
  • Obowiązek zawierania ubezpieczenia OC – poprzez nałożenie na kancelarie odszkodowawcze obowiązku posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej gwarantującej poszkodowanemu w sytuacji wyrządzenia szkody działaniem/zaniechaniem zaspokojenie jego słusznych roszczeń;
  • Powołanie nowego samorządu zawodowego – poprzez stworzenie ram ustawowych dla powołania samorządu gospodarczego czuwającego nad prawidłowym i etycznym prowadzeniem działalności kancelarii odszkodowawczych/doradców odszkodowawczych- tj. Krajowej Rady Doradców Odszkodowawczych, do której przynależność byłaby obligatoryjna.

 

Powyższe regulacje w ocenie Rzecznika Finansowego poprawią ochronę i standard obsługi klientów kancelarii odszkodowawczych. Przewidziane rozwiązania będą w szczególności oddziaływać na działalność podmiotów prowadzących działalność w zakresie dochodzenia odszkodowań. Przedmiotowa ustawa będzie także miała wpływ na kilkanaście tysięcy osób zajmujących się pośrednictwem w zawieraniu umów pomiędzy klientami a kancelariami i doradcami odszkodowawczymi.

Stanowisko Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO)

Swoje stanowisko przedstawiła również Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która całkowicie sprzeciwia się wprowadzaniu odrębnych unormowań dotyczących doradztwa odszkodowawczego. PIDiPO wskazuje, że obecny poziom ochrony poszkodowanych jest wystarczający, wprowadzenie zaś jakichkolwiek ograniczeń w zakresie dostępu do rynku doradztwa odszkodowawczego spowoduje pozbawienie konsumentów możliwości skorzystania z profesjonalnego wsparcia w tym obszarze. Natomiast wprowadzenie maksymalnych granic wysokości wynagrodzeń dla kancelarii odszkodowawczych. naruszyłoby elementarną zasadę swobody umów.

Obecny stan prac legislacyjnych

Obecnie projekt ustawy znajduje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie prowadzone są prace nad przysłanym przez Rzecznika Finansowego projektem. Z informacji uzyskanych z ministerstwa prace powinny zostać zakończone do końca maja 2016 r.

Dariusz Rozpara

Dariusz Rozpara

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Barczak Rozpara

  Więcej artykułów tego autora
Więcej artykułów z tej kategorii

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...