Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Dariusz Rozpara

Doradca Odszkodowawczy – nowy zawód

Dariusz Rozpara

AUTOR: Dariusz Rozpara


DATA: 6.05.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Szykują się poważne zmiany w zakresie działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych. Trwają bowiem prace nad ustawą regulującą warunki i zasady funkcjonowania doradztwa odszkodowawczego, organizacji samorządu doradców odszkodowawczych oraz zasad jego działania. Rozstrzelenie głosów dotyczących przedmiotowej tematyki jest duże: od podkreślenia wagi ustawowej regulacji tego segmentu rynku – Rzecznik Finansowy do negowania całej inicjatywy – PIDiPO.

Aktualny stan prawny

Aktualnie obowiązujące ustawodawstwo nie reguluje granic i zasad działalności kancelarii odszkodowawczych i doradców odszkodowawczych. Tematyce prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazane podmioty nie został do tej pory poświęcony żaden akt prawny. Jedyną podstawą funkcjonowania podmiotów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 584 ze zm. ). Ponadto w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania wśród specjalistów z dziedzin prawa gdzie indziej niesklasyfikowanych pod nr 261909 wskazano doradcę do spraw odszkodowań. Pomimo wyszczególnienia powyższego zawodu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nie istnieje jednak odrębny ustawowo określony zawód doradcy odszkodowawczego.
W chwili obecnej trwają pracę nad ustawą regulującą warunki i zasady uregulowania działalności doradztwa odszkodowawczego, organizację samorządu doradców odszkodowawczych oraz zasady jego działania. Tytuł projektowanej ustawy to „ustawa o doradztwie odszkodowawczym”.
Konieczność uregulowania materii dotyczącej działalności w zakresie kancelarii i doradców odszkodowawczych związana jest z realizacją wielu celów takich jak: zapewnienie większego bezpieczeństwa poszkodowanych dochodzących odszkodowań, zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego i identyfikowalności osób zajmujących się pośrednictwem w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, eliminacja bezprawnych oraz nieetycznych zjawisk, które pojawiają się w trakcie postępowania likwidacyjnego.

Projekt założeń do projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym sporządzony przez Rzecznika Finansowego.

W przedmiotowym zakresie swoje stanowisko przedstawił Rzecznik Finansowy wysyłając do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów projekt założeń do projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym. Projekt ten przewiduje regulacje podobne do już stosowanych przy innych zawodach np. doradcy podatkowym. Przede wszystkim chodzi o to, żeby poddać podmioty prowadzące działalność odszkodowawczą większemu nadzorowi. Z punktu widzenia Rzecznika Finansowego najistotniejsze jest uregulowanie następujących kwestii:

  • Ograniczenie dostępu do wykonywania czynności w zakresie doradztwa odszkodowawczego – poprzez wdrożenie norm ograniczających dostęp do wykonywania czynności w zakresie doradztwa odszkodowawczego osobom nie mającym odpowiedniego przygotowania zawodowego i doświadczenia w tej dziedzinie;
  • Ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia – poprzez ograniczenie dowolności w kształtowaniu wysokości wynagrodzeń kancelarii odszkodowawczych poprzez określenie ich maksymalnych granic;
  • Nałożenie obowiązku informowania o prawach klientów – poprzez nałożenie na podmioty świadczące pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń, obowiązków udzielania informacji o przysługujących klientowi uprawnieniach i roszczeniach, o możliwości odstąpienia od zawartej umowy, o bieżących działaniach podejmowanych przez doradcę odszkodowawczego, o prowadzonych negocjacjach ze sprawcą bądź jego ubezpieczycielem, jak również o zabezpieczeniu finansowym kancelarii (doradcy) w sytuacji wyrządzenia przez niego szkody;
  • Obowiązek zawierania ubezpieczenia OC – poprzez nałożenie na kancelarie odszkodowawcze obowiązku posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej gwarantującej poszkodowanemu w sytuacji wyrządzenia szkody działaniem/zaniechaniem zaspokojenie jego słusznych roszczeń;
  • Powołanie nowego samorządu zawodowego – poprzez stworzenie ram ustawowych dla powołania samorządu gospodarczego czuwającego nad prawidłowym i etycznym prowadzeniem działalności kancelarii odszkodowawczych/doradców odszkodowawczych- tj. Krajowej Rady Doradców Odszkodowawczych, do której przynależność byłaby obligatoryjna.

 

Powyższe regulacje w ocenie Rzecznika Finansowego poprawią ochronę i standard obsługi klientów kancelarii odszkodowawczych. Przewidziane rozwiązania będą w szczególności oddziaływać na działalność podmiotów prowadzących działalność w zakresie dochodzenia odszkodowań. Przedmiotowa ustawa będzie także miała wpływ na kilkanaście tysięcy osób zajmujących się pośrednictwem w zawieraniu umów pomiędzy klientami a kancelariami i doradcami odszkodowawczymi.

Stanowisko Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO)

Swoje stanowisko przedstawiła również Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która całkowicie sprzeciwia się wprowadzaniu odrębnych unormowań dotyczących doradztwa odszkodowawczego. PIDiPO wskazuje, że obecny poziom ochrony poszkodowanych jest wystarczający, wprowadzenie zaś jakichkolwiek ograniczeń w zakresie dostępu do rynku doradztwa odszkodowawczego spowoduje pozbawienie konsumentów możliwości skorzystania z profesjonalnego wsparcia w tym obszarze. Natomiast wprowadzenie maksymalnych granic wysokości wynagrodzeń dla kancelarii odszkodowawczych. naruszyłoby elementarną zasadę swobody umów.

Obecny stan prac legislacyjnych

Obecnie projekt ustawy znajduje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie prowadzone są prace nad przysłanym przez Rzecznika Finansowego projektem. Z informacji uzyskanych z ministerstwa prace powinny zostać zakończone do końca maja 2016 r.

Dariusz Rozpara

Dariusz Rozpara

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Barczak Rozpara

  Więcej artykułów tego autora
Więcej artykułów z tej kategorii

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~3 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...