Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Czy zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby powinno być ograniczone?

DATA: 15.03.2016


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie UFG wynika, że aż siedemdziesiąt pięć procent ankietowanych jest za tym, aby ograniczyć krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej tylko do określonych członków rodziny, a ponad połowa chciałby wprowadzenia tabel, które sztywno określałyby wysokość należnych świadczeń.

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny w Polsce

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym stanowi dla najbliższych zmarłego wstrząs. Prawo polskie przewiduje możliwość przyznania na rzecz członków najbliższej rodziny zmarłego zadośćuczynienie za doznaną przez nich krzywdę. W praktyce szeroko pojmuje się krąg członków najbliższej rodziny. Należy do niego zaliczyć przede wszystkim dzieci i współmałżonka zmarłego, ale także rodziców, dziadków i kuzynostwo, a także inne osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach, takie jak partnerzy życiowi. Ponadto, prawo do zadośćuczynienia nabywa dziecko poczęte (nasciturus). Z powoływanych badań, wynika, że większość ankietowanych uważa za niezasadne przyznawanie zadośćuczynienia dalszym członkom rodziny, na przykład kuzynostwu. Wydaje się jednak, że pominięto fakt, że to sąd bada każdą sprawę indywidualnie i każdemu z uprawnionych zadośćuczynienie przyznawane jest osobno, w ustalonej przez sąd wysokości. Uprawnionych do świadczeń wskazuje się po zbadaniu wszelkich okoliczności danego przypadku, a decydujące dla zaliczenia do tego kręgu jest poczucie bliskości i wspólności, więzy emocjonalne i uczuciowe. Ponadto, bierze się pod uwagę dramatyzm doznań osób uprawnionych, wstrząs psychiczny i cierpienia moralne wywołane śmiercią najbliższej osoby. W praktyce więc, członek rodziny, który nie był w bliskich relacjach ze zmarłym nie otrzyma zadośćuczynienia. Warto również odnieść się do rozwiązań przyjętych w innych krajach.

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny za granicą

Większość europejskich systemów prawnych przyjmuje, że zadośćuczynienie przyznawane jest dla członków rodziny, przez którą rozumie się: małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci. Rzadziej zalicza się do niej dziadków, kuzynostwo, partnerów życiowych, czy narzeczonych. We Francji, a także w Szwajcarii, osoby bliskie definiuje się najszerzej. Zgodnie z prawem francuskim przed sądem nie jest konieczne nawet wykazywanie więzi emocjonalnych. Ważne, aby uprawniona osoba wykazała „uczucie przywiązania”. W prawie angielskim lista osób uprawnionych do zadośćuczynienia jest ograniczona do małżonka oraz rodziców małoletniego dziecka, a ponadto kwota roszczenia jest ograniczona kwotowo przez ustawodawstwo. Natomiast omawiane roszczenie przysługuje w Niemczech tylko wtedy, gdy śmierć osoby bliskiej wywołała poważny rozstrój zdrowia.

Podsumowanie

Pomysł ustalenia sztywnych zasad przyznawania zadośćuczynienia z góry określonym osobom, jest z pewnością warty dyskusji i przemyślenia. Z jednej strony ograniczenia kwotowe i wskazanie z góry ustalonego kręgu osób, mających prawo do tego świadczenia, mogą mieć negatywne skutki dla samych uprawnionych, którzy mogą w ten sposób zostać pozbawieni możliwości kompensaty ich krzywdy. Z drugiej jednak strony, nieograniczona lista osób oraz brak skonkretyzowanych przesłanek może oddziaływać negatywnie na rynek ubezpieczeń, prowadzić do przedłużania postępowania sądowego i zwiększenia się jego kosztów. Poszukując kompromisowego stanowiska pamiętać należy, że każde rozwiązanie powinno mieć na celu przede wszystkim ochronę osób uprawnionych, które w wypadku komunikacyjnym straciły najbliższego członka rodziny.

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59443:badania-polacy-za-ograniczeniem-zadouczynie-za-wypadki-drogowe&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie