Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Czy zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby powinno być ograniczone?

DATA: 15.03.2016


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie UFG wynika, że aż siedemdziesiąt pięć procent ankietowanych jest za tym, aby ograniczyć krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej tylko do określonych członków rodziny, a ponad połowa chciałby wprowadzenia tabel, które sztywno określałyby wysokość należnych świadczeń.

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny w Polsce

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym stanowi dla najbliższych zmarłego wstrząs. Prawo polskie przewiduje możliwość przyznania na rzecz członków najbliższej rodziny zmarłego zadośćuczynienie za doznaną przez nich krzywdę. W praktyce szeroko pojmuje się krąg członków najbliższej rodziny. Należy do niego zaliczyć przede wszystkim dzieci i współmałżonka zmarłego, ale także rodziców, dziadków i kuzynostwo, a także inne osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach, takie jak partnerzy życiowi. Ponadto, prawo do zadośćuczynienia nabywa dziecko poczęte (nasciturus). Z powoływanych badań, wynika, że większość ankietowanych uważa za niezasadne przyznawanie zadośćuczynienia dalszym członkom rodziny, na przykład kuzynostwu. Wydaje się jednak, że pominięto fakt, że to sąd bada każdą sprawę indywidualnie i każdemu z uprawnionych zadośćuczynienie przyznawane jest osobno, w ustalonej przez sąd wysokości. Uprawnionych do świadczeń wskazuje się po zbadaniu wszelkich okoliczności danego przypadku, a decydujące dla zaliczenia do tego kręgu jest poczucie bliskości i wspólności, więzy emocjonalne i uczuciowe. Ponadto, bierze się pod uwagę dramatyzm doznań osób uprawnionych, wstrząs psychiczny i cierpienia moralne wywołane śmiercią najbliższej osoby. W praktyce więc, członek rodziny, który nie był w bliskich relacjach ze zmarłym nie otrzyma zadośćuczynienia. Warto również odnieść się do rozwiązań przyjętych w innych krajach.

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny za granicą

Większość europejskich systemów prawnych przyjmuje, że zadośćuczynienie przyznawane jest dla członków rodziny, przez którą rozumie się: małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci. Rzadziej zalicza się do niej dziadków, kuzynostwo, partnerów życiowych, czy narzeczonych. We Francji, a także w Szwajcarii, osoby bliskie definiuje się najszerzej. Zgodnie z prawem francuskim przed sądem nie jest konieczne nawet wykazywanie więzi emocjonalnych. Ważne, aby uprawniona osoba wykazała „uczucie przywiązania”. W prawie angielskim lista osób uprawnionych do zadośćuczynienia jest ograniczona do małżonka oraz rodziców małoletniego dziecka, a ponadto kwota roszczenia jest ograniczona kwotowo przez ustawodawstwo. Natomiast omawiane roszczenie przysługuje w Niemczech tylko wtedy, gdy śmierć osoby bliskiej wywołała poważny rozstrój zdrowia.

Podsumowanie

Pomysł ustalenia sztywnych zasad przyznawania zadośćuczynienia z góry określonym osobom, jest z pewnością warty dyskusji i przemyślenia. Z jednej strony ograniczenia kwotowe i wskazanie z góry ustalonego kręgu osób, mających prawo do tego świadczenia, mogą mieć negatywne skutki dla samych uprawnionych, którzy mogą w ten sposób zostać pozbawieni możliwości kompensaty ich krzywdy. Z drugiej jednak strony, nieograniczona lista osób oraz brak skonkretyzowanych przesłanek może oddziaływać negatywnie na rynek ubezpieczeń, prowadzić do przedłużania postępowania sądowego i zwiększenia się jego kosztów. Poszukując kompromisowego stanowiska pamiętać należy, że każde rozwiązanie powinno mieć na celu przede wszystkim ochronę osób uprawnionych, które w wypadku komunikacyjnym straciły najbliższego członka rodziny.

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59443:badania-polacy-za-ograniczeniem-zadouczynie-za-wypadki-drogowe&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie