Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Czy Twoje roszczenie do ubezpieczyciela na pewno się przedawniło?

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 27.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Nawet gdy od Twojego wypadku upłynęło bardzo dużo czasu, to niekoniecznie jest za późno na uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości. Sprawdź, czy Twoje roszczenie do ubezpieczyciela na pewno się przedawniło.

Poszkodowany może więcej

Roszczenie do ubezpieczyciela ulega przedawnieniu z upływem ustawowego terminu. W zależności od specyfiki danej sytuacji długość tego terminu jest zróżnicowana, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wierzyciel może przeciwdziałać przedawnieniu doprowadzając do tzw. przerwania jego biegu. Liczba środków pozwalających osiągnąć ten cel jest ograniczona, lecz poszkodowany występujący przeciwko ubezpieczycielowi ma tych możliwości więcej. Zapewnia mu to regulacja art 819 § 4 kodeksu cywilnego.

Dwa łatwe sposoby.

Po pierwsze, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Po drugie, samo zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem (zgłoszenie wypadku, kolizji) również przerywa bieg przedawnienia. Sąd Najwyższy w dwóch niemal identycznych wyrokach, pierwszym z dnia 21.05.2009 r., sygn. akt. V CSK 444/08 oraz drugim z dnia 09.08.2005 r., sygn. akt: IV CK 157/05, rozstrzygnął jednoznacznie, że obie przewidziane w art. 819 § 4 k.c. czynności przerywają bieg przedawnienia. Nawet jeśli poszkodowany  nie sprecyzował swoich żądań, to mógł osiągnąć ten cel. Wystarczy, że  zawiadomił ubezpieczyciela o wypadku – np. listownie, telefonicznie, czy też za pomocą internetowego formularza.

Kiedy kończy się przerwa?

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo dopiero od dnia otrzymania pisemnej decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia. Od tego dnia ponownie mamy co najmniej 3 lata na dochodzenie odszkodowania. Trzeba więc sprawdzić, czy – a jeśli tak – to kiedy zakończyła się ta przerwa. W tym celu poszkodowany powinien zwrócić uwagę na trzy kluczowe kwestie:

1. Czy została zachowana forma pisemna decyzji?

Często ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. Zdarza się również, iż decyzje nie są obarczone własnoręcznym podpisem. Niezachowanie zaś formy pisemnej powoduje, iż termin przedawnienia nie rozpoczyna na nowo swojego biegu.

2. Czy ubezpieczyciel jest w stanie udowodnić, kiedy i czy w ogóle decyzja została nam doręczona?

To na ubezpieczycieli spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. Pomimo tego wiele decyzji nie jest wysyłanych przesyłką poleconą, ani tym bardziej za potwierdzeniem odbioru.

3. Czy ubezpieczyciel ustosunkował się do wszystkich roszczeń?

Przykładowo, jeżeli na skutek zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel doręczył nam decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a jednocześnie nie wypowiedział się na temat roszczeń o zwrot kosztów leczenia, czy też zwrot utraconego dochodu, to termin przedawnienia tych nieobjętych decyzją roszczeń w ogóle nie rozpoczął swojego biegu.

Poszkodowany powinien dokładnie zbadać swoją sytuację według powyższego klucza. Być może nie jest jeszcze za późno na walkę o należne mu od ubezpieczyciela świadczenia.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...