Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Czy Twoje roszczenie do ubezpieczyciela na pewno się przedawniło?

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 27.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Nawet gdy od Twojego wypadku upłynęło bardzo dużo czasu, to niekoniecznie jest za późno na uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości. Sprawdź, czy Twoje roszczenie do ubezpieczyciela na pewno się przedawniło.

Poszkodowany może więcej

Roszczenie do ubezpieczyciela ulega przedawnieniu z upływem ustawowego terminu. W zależności od specyfiki danej sytuacji długość tego terminu jest zróżnicowana, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wierzyciel może przeciwdziałać przedawnieniu doprowadzając do tzw. przerwania jego biegu. Liczba środków pozwalających osiągnąć ten cel jest ograniczona, lecz poszkodowany występujący przeciwko ubezpieczycielowi ma tych możliwości więcej. Zapewnia mu to regulacja art 819 § 4 kodeksu cywilnego.

Dwa łatwe sposoby.

Po pierwsze, bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Po drugie, samo zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem (zgłoszenie wypadku, kolizji) również przerywa bieg przedawnienia. Sąd Najwyższy w dwóch niemal identycznych wyrokach, pierwszym z dnia 21.05.2009 r., sygn. akt. V CSK 444/08 oraz drugim z dnia 09.08.2005 r., sygn. akt: IV CK 157/05, rozstrzygnął jednoznacznie, że obie przewidziane w art. 819 § 4 k.c. czynności przerywają bieg przedawnienia. Nawet jeśli poszkodowany  nie sprecyzował swoich żądań, to mógł osiągnąć ten cel. Wystarczy, że  zawiadomił ubezpieczyciela o wypadku – np. listownie, telefonicznie, czy też za pomocą internetowego formularza.

Kiedy kończy się przerwa?

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo dopiero od dnia otrzymania pisemnej decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia. Od tego dnia ponownie mamy co najmniej 3 lata na dochodzenie odszkodowania. Trzeba więc sprawdzić, czy – a jeśli tak – to kiedy zakończyła się ta przerwa. W tym celu poszkodowany powinien zwrócić uwagę na trzy kluczowe kwestie:

1. Czy została zachowana forma pisemna decyzji?

Często ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej. Zdarza się również, iż decyzje nie są obarczone własnoręcznym podpisem. Niezachowanie zaś formy pisemnej powoduje, iż termin przedawnienia nie rozpoczyna na nowo swojego biegu.

2. Czy ubezpieczyciel jest w stanie udowodnić, kiedy i czy w ogóle decyzja została nam doręczona?

To na ubezpieczycieli spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. Pomimo tego wiele decyzji nie jest wysyłanych przesyłką poleconą, ani tym bardziej za potwierdzeniem odbioru.

3. Czy ubezpieczyciel ustosunkował się do wszystkich roszczeń?

Przykładowo, jeżeli na skutek zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel doręczył nam decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a jednocześnie nie wypowiedział się na temat roszczeń o zwrot kosztów leczenia, czy też zwrot utraconego dochodu, to termin przedawnienia tych nieobjętych decyzją roszczeń w ogóle nie rozpoczął swojego biegu.

Poszkodowany powinien dokładnie zbadać swoją sytuację według powyższego klucza. Być może nie jest jeszcze za późno na walkę o należne mu od ubezpieczyciela świadczenia.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...