Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Czy możliwe jest naprawienie szkody zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 17.01.2018


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

W sytuacji, gdy w związku z wypadkiem toczy się postępowanie karne przeciwko sprawcy, poszkodowany co do zasady ma możliwość dochodzenia naprawienia szkody zarówno na drodze cywilnej jak i karnej. Czy to oznacza, że poszkodowany otrzyma podwójne odszkodowanie?

Opowiadając na to pytanie, zacząć należy od tego, że zgodnie z podstawowymi zasadami prawa odszkodowań, odszkodowanie nie może doprowadzić do wzbogacenia poszkodowanego. Ma ono na celu zrekompensowanie doznanych przez poszkodowanego szkód majątkowych i niemajątkowych. Uwzględniając powyższe, nie ma zatem możliwości, aby ta sama szkoda była naprawiana dwukrotnie.

Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym uniemożliwia dochodzenie świadczeń odszkodowawczych w procesie cywilnym, czy wypłacenie ich przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Może bowiem mieć miejsce sytuacja tego rodzaju, że orzeczony w postępowaniu karnym obowiązek naprawienia szkody nie doprowadzi do naprawienia całej szkody. Wtedy jak najbardziej aktualne i zasadne pozostają roszczenia zgłaszane w postępowaniu cywilnym, jednak jedynie w pozostałym zakresie, tj. w zakresie dotychczas nienaprawionej szkody.

Istotne jest przy tym, że dla ustalenia wysokości dotychczas naprawionej szkody, nie ma znaczenia, czy sprawca wypadku naprawił na podstawie wyroku karnego szkodę, czy też nie. Uwzględnia się bowiem sam fakt zobowiązania sprawcy do jej naprawienia. W postępowaniu cywilnym ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokryje zatem jedynie pozostałą część szkody, nie wypłacając na rzecz poszkodowanego tej części odszkodowania, która należna jest bezpośrednio od sprawcy wypadku na mocy wyroku karnego. Może to spowodować, że pomimo orzeczenia wyrokiem karnym obowiązku naprawienia szkody, w rzeczywistości poszkodowany nie otrzyma należnego mu odszkodowania, z uwagi na złą sytuację finansową sprawcy wypadku. Dlatego też warto rozważyć, czy dochodzenie naprawienia szkody w postępowaniu karnym jest działaniem celowym. Częstokroć poszkodowany nie ma wiedzy o statusie materialnym sprawcy wypadku i zachodzi ryzyko co do ewentualnej wypłacalności takiej osoby. W przypadku ubezpieczycieli, sytuacja ta wygląda zgoła odmiennie, bowiem co do zasady nie zachodzi tu ryzyko ich niewypłacalności.

Należy także pamiętać, że w postępowaniu karnym sąd może, a w pewnych sytuacjach zobowiązany jest orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę. Przez wiele lat, a właściwie nadal nie ma jednoznacznego stanowiska co do charakteru nawiązki, jak i obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym. W ostatnich latach Sąd Najwyższy stwierdził, że środki te, w tym także nawiązka, mają przede wszystkim kompensacyjny charakter, ale nie można też zapominać o ich funkcji penalnej. Dlatego też orzeczenie przez sąd karny nawiązki na rzecz pokrzywdzonego także może spowodować umniejszenie należnych w postępowaniu cywilnym świadczeń odszkodowawczych o kwotę odpowiadającą kwocie orzeczonej nawiązki.

Warto zatem przemyśleć kwestię zgłaszania wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. W wielu przypadkach szybszym i pewniejszym sposobem uzyskania należnych świadczeń jest zwrócenie się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku o wypłacenie zadośćuczynienia i odszkodowania.

 

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...