Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Co to jest szkoda całkowita?

DATA: 28.11.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Ubezpieczyciel może na podstawie przeprowadzonych przez siebie ekspertyz i wyliczeń uznać, że naprawa pojazdu po szkodzie jest nieopłacalna lub niemożliwa. Wtedy odmawia pokrycia kosztów naprawy uznając, że zaistniała „szkoda całkowita”. Określenie to powstało w praktyce ubezpieczeniowej i dotyczy zarówno szkód likwidowanych przez ubezpieczycieli w ramach ubezpieczeń OC, jak i AC.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia na podstawie którego żąda się wypłaty odszkodowania, reguły rządzące kwalifikowaniem szkody jako „całkowitej” są różne. Otóż, jeżeli podstawę żądania odszkodowania stanowi umowa ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel tylko wtedy powinien kwalifikować szkodę jako „całkowitą”, gdy auto nie nadaje się do naprawy lub wysokość jej kosztów znacznie przewyższa wartość pojazdu w stanie sprzed szkody. Warto zapoznać się ze swego rodzaju definicją szkody całkowitej z OC sformułowaną w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2002 r. (V CKN 903/00). Sąd w dość obszerny i jasny sposób wyjaśnił w tym orzeczeniu zasady, jakie powinny być stosowane przy ocenie, czy w danej sprawie miała miejsce „szkoda całkowita” w zakresie ubezpieczeń OC. W wypadku umów ubezpieczenia autocasco „szkoda całkowita” jest zawsze zdefiniowana w treści umowy ubezpieczenia – w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W praktyce, w przypadku ubezpieczeń autocasco, najczęściej próg opłacalności naprawy jest określony na poziomie 70% (spotyka się poziomy od 60% do 80%). Jeżeli więc koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości w stanie nieuszkodzonym, to szkoda ustalana jest jako „całkowita”.

Jak wyliczyć odszkodowanie ?

Zarówno przy ubezpieczeniu OC, jak i AC, w razie zaistnienia „szkody całkowitej” zakład ubezpieczeń wylicza wartość odszkodowania jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a jego wartością po szkodzie („wraku”) i – przy ubezpieczeniu autocasco – z uwzględnieniem OWU. Ustalenia dokonane przez zakład ubezpieczeń i to zarówno w zakresie przyjęcia „szkody całkowitej” w ogóle, jak i wysokości przyznanego odszkodowania w ramach OC lub AC, nie mają ostatecznego charakteru i mogą zostać podważone przez poszkodowanego. O prawidłowej decyzji w tym zakresie decyduje szereg czynników, których występowanie jest uzależnione od konkretnego przypadku. Przykładowo chodzi o sposób wyliczenia kosztów potencjalnej „nieopłacalnej” naprawy przez ubezpieczyciela, czy też sposób wyceny auta przed i po szkodzie. Każdy z tych czynników został szczegółowo omówiony w odrębnych artykułach na łamach niniejszego portalu.

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...