Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Urszula Frąckowiak

Brak aktualnego przeglądu technicznego może oznaczać brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC

Urszula Frąckowiak

AUTOR: Urszula Frąckowiak


DATA: 25.10.2018


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC z uwagi na brak aktualnego badania technicznego pojazdu – tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. (VII AGa 197/18). Powyższe orzeczenie dotyczyło sytuacji, w której osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia AC pojazdu zawarła firma leasingowa. Przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku posiadania aktualnego przeglądu technicznego i to właśnie ta okoliczność spowodowała brak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Sukcesywnie zwiększa się liczba osób korzystających z nowych samochodów w ramach leasingu. Rozwiązanie to choć pod wieloma względami jest bardzo korzystne, może jednak spowodować, że w przypadku ubezpieczenia AC nie skorzystamy z dodatkowej ochrony, która przysługuje w przypadku zakupu samochodu. Niezależnie jednak od tego w jaki sposób nabywamy nowy pojazd musimy pamiętać, że pierwsze obowiązkowe badanie techniczne będzie miało miejsce 3 lata po pierwszej rejestracji, kolejne po 2 latach, a dopiero następne po roku. Może się zatem zdarzyć, że przeoczymy termin kolejnego przeglądu technicznego, co w przypadku leasingu może spowodować brak odszkodowania z ubezpieczenia AC.

W omawianym wyroku powód prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystał z samochodu na podstawie umowy leasingu. Umowę ubezpieczenia pojazdu zawarła jednak firma leasingowa. Sąd Apelacyjny z uwagi na powyższe uznał za skuteczne zawarte w OWU wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku braku aktualnego przeglądu technicznego. Zgodnie z uzasadnieniem ww. orzeczenia bez znaczenia dla sprawy było to czy wystąpił związek przyczynowy między kolizją, a brakiem aktualnego okresowego badania technicznego samochodu.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na dobrowolny charakter umowy ubezpieczenia AC, możliwość wyłączenie spod ochrony ubezpieczeniowej pewnych zdarzeń oraz fakt zawarcia umowy przez podmiot zawodowo trudniący się obrotem pojazdami. Sąd Apelacyjny uznał, że skoro to firma leasingowa zawarła umowę ubezpieczenia AC, zgodnie z którą w przypadku braku aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, to takie postanowienie jest ważne i skutecznie zablokuje wypłatę odszkodowania.

Sąd Apelacyjny zwrócił także uwagę, że obowiązek przeprowadzenia okresowego badania technicznego samochodu wynika z norm prawa, które obowiązują wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych – niezależnie od zawarcia umowy ubezpieczenia AC. Wymaganie od ubezpieczonego żeby dopełnił ww. obowiązku nie może być zatem uznane za zbyt dolegliwe, czy uciążliwe.

KOMENTARZ

Z analizy orzecznictwa z ostatnich lat wynika, że wyłączną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC nie może być brak aktualnego przeglądu technicznego. W takiej sytuacji wymagane jest bowiem wykazanie związku między stanem technicznym pojazdu a szkodą. Powyższe dotyczy sytuacji, w której stroną umowy ubezpieczenia AC jest konsument. Wskazane wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zostało uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 2560. Tak samo kształtuje się sytuacja, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą kupi samochód stając się jego właścicielem i będzie stroną umowy ubezpieczenia AC.

Sytuacja prawna osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z samochodu w ramach leasingu będzie jednak inna. W przypadku gdy to firma leasingowa jest stroną umowy ubezpieczenia AC, nawet tak kategoryczne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie skuteczne. Przy „nabywaniu” samochodu na podstawie umowy leasingu potrzebna jest zatem większa skrupulatność przy czytaniu OWU, tak aby wiedzieć w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania i czy opisane wyłączenie będzie dotyczyło naszej umowy ubezpieczenia AC.

Newsy

Zasądzenie odszkodowania nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu nowego powództwa o zadośćuczynienie

~wczoraj

Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...
Osobom bliskim zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, nawet wtedy, gdy sąd w odrębnym procesie zasądził na ich rzecz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy podkreślił, że są to dwa odrębne roszczenia i prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego jedynie odszkodowania jest irrelewantne dla r...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi również firma dekarska

~2 dni temu

Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...
Uznanie firmy remontującej dachy za przedsiębiorstwo wprawiane w ruchu za pomocą sił przyrody oznacza, że firma taka za ewentualną szkodę ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W konsekwencji nie trzeba udowadniać winy w wyrządzeniu szkody. Sąd Rejonowy w Jaśle (sygn. akt: I C 547/18) wskazał, że irrelewantne jest to, czy do uszkodzenia doszło...

Niedopuszczalne dwukrotne zaniżanie odszkodowania

3.06.2019

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...
Sąd Najwyższy uznał, że postanowienia umowy ubezpieczenia pozwalające w przypadku niedoubezpieczenia na obniżenie świadczenia o procent niedoubezpieczenia prowadzą de facto do podwójnego obniżenia odszkodowania, co jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że przy zastosowaniu takich postanowień ubezpieczony nigdy nie uzyska pełnego odszkodowania (...

Co 12 wypadek jest wypadkiem śmiertelnym

31.05.2019

Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.
Taki wynik jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Statystyki wskazują na częsty skutek w postaci śmierci poszkodowanych. Nadmienić jedynie należy, że statystyki te objęły jedynie wypadki komunikacyjne, a nie drobne stłuczki, zatem uwzględniają jedynie poważniejsze zdarzenia na polskich drogach.

Odsetki zasądzone przez sąd za opóźnienie w zapłacie odszkodowania nie są zwolnione z opodatkowania

31.05.2019

Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...
Organy podatkowe potwierdzają, że odsetki od świadczeń odszkodowawczych zasądzanych przez sąd nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje uzasadnienie w wyrokach sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 24.7.2018 r., sygn. akt: II FS...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie