Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Amortyzacja części- jeden ze sposobów zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 28.06.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Byłeś uczestnikiem kolizji drogowej, następnie zgłosiłeś szkodę i ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie, które nie wystarcza na naprawę? Sprawdź kosztorys -ubezpieczyciel mógł bezzasadnie zastosować amortyzację na części. Z pośród wielu sposobów na wypłatę niższego odszkodowania, zjawisko to jest bardzo często praktykowane przez ubezpieczycieli.

Czym jest amortyzacja części?

Amortyzacja części polega na odjęciu od zastosowanej części do naprawy jej procentowego zużycia. Najprościej mówiąc, cena części ulegnie obniżce o stopień procentowy jej zużycia.
W drugiej kolejności należy zbadać, kiedy jest zasadne jej stosowanie. Tutaj, różnicę pojawiają się w zależności od polisy, z której szkoda jest likwidowana.

 

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Ubezpieczyciele przy ustalaniu wysokości kosztów naprawy przy likwidacji szkody z OC sprawy, często stosują potrącenia amortyzacyjne, choć nie mają do tego uzasadnionych podstaw.

Wynika to choćby z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”
Uchwała została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne Rzecznika Ubezpieczonych i jednocześnie potwierdza, iż poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, może żądać w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Powyższe zasady dotyczące stosowania potrąceń amortyzacyjnych, znalazły również potwierdzenie w Wytycznych KNF w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, przyjętych w dniu 16 grudnia 2014 r.

Wyjątkiem od wskazanych reguł jest okoliczność, że zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości pojazdu, przy czym ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na ubezpieczycielu. Wykazanie ww. faktu będzie z kolei niezwykle trudne, choćby z uwagi na zasady doświadczenia życiowego i obserwacje rynku sprzedaży aut, które pozwalają przyjąć tezę, iż  pojazd uszkodzony w wyniku kolizji, nawet po naprawie w oparciu o nowe części, traci na wartości.

Nadto, poszkodowany chcąc przywrócić stan poprzedni uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma możliwości zakupu używanych części o tożsamym stopniu zużycia, jak części które uległy uszkodzeniu. Nie ma również możliwości żądania, aby warsztat naprawczy wykonujący naprawę w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku części pojazdu, wmontował stare części już częściowo zużyte oraz udzielił gwarancji, iż wykonana naprawa przy użyciu części używanych zapewni prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo w użytkowaniu pojazdu.

 

Likwidacja szkody z AC

W tej sytuacji, na wysokość  i zasadność stosowanych potrąceń, zasadniczy wpływ mają  postanowienia  umowy AC i stanowiącej jej integralną część Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Jeżeli w warunkach umowy znajdą się zapisy o potrąceniach amortyzacyjnych, to ubezpieczyciel może je stosować.
Wysokość zastosowanych potrąceń dla różnych ubezpieczycieli jest odmienna i zależna od  wieku pojazdu. Dla przykładu w PZU wartość potrąceń kształtuje się następująco:

– pojazd do 3 lat – 30%
– powyżej 3 do 5 lat – 45%
– powyżej 5 lat do 8 lat – 55%
– powyżej 8 lat – 60%

W tym przypadku łatwo zauważyć, że  skoro każda nowa część ulegnie obniżce o wskazany procent ceny, do naprawy będzie trzeba sporo dopłacić. Wyjściem z tej sytuacji jest wykup polisy AC ze zniesieniem amortyzacji, co wiąże się niestety z koniecznością zapłaty wyższej składki.
Jeżeli już wiesz, że ubezpieczyciel zaniżył należne Ci odszkodowanie stosując bezzasadnie amortyzację na części, odwołaj się od decyzji. Ewentualnie możesz wystąpić na drogę sądową, z pomocą fachowego pełnomocnika.

Newsy

O sprzedaży pojazdu, musisz zawiadomić ubezpieczyciela

~wczoraj

Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.
Osoba, która sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nabywcy polisę OC. Przepisy nakazują też, żeby powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu trzeba też podać dane nabywcy samochodu.

Kierowca zatrzymany przez drogówkę dostanie max. do 10 pkt karnych

18.01.2018

Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...
Od czerwca 2018r. podczas jednej kontroli drogówka będzie mogła ukarać kierowcę najwyżej 10 punktami karnymi, dzisiaj takiego limitu nie ma. Zniknie problem sumowania punktów za wykroczenia o podobnym charakterze.  Przykładowo, kierowca przekraczający prędkość na danym odcinku drogi, ze znakami różnych ograniczeń, dostanie punkty tylko za największ...

Kary za cofanie liczników również dla właściciela pojazdu

16.01.2018

Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...
Projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu drogowego przewiduje zaostrzenie kar za cofanie liczników w pojazdach - od trzech miesięcy do pięciu lat. Sankcja grozić ma zarówno osobie, która dokonała takiej ingerencji, jak też i właścicielowi pojazdu, który nie zawiadomi Stacji Kontroli Pojazdów o wymianie licznika. ...

Kierowca po przekroczeniu 24 punktów karnych, nie straci prawa jazdy

15.01.2018

Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...
Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Sam kurs będzie trwać 28 godzin i ma być prowadzony odpłatnie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeśli osoba, która przekroczyła 24 punkty karne od dnia doręczenia decyzji administracyj...

Kary finanasowe dla ubezpieczycieli za spóźne odszkodowania

11.01.2018

TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.
TUiR Warta oraz Gothaer TU zostali ukarani przez Komisję Nadzoru Finansowego z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Kara dla TUiR Warta to 390 tys. zł, a dla Gothaer TU – 57 tys. zł.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Unijny sąd ograniczy prawo do odszkodowań z OC PPM?

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze