Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Amortyzacja części- jeden ze sposobów zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 28.06.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Byłeś uczestnikiem kolizji drogowej, następnie zgłosiłeś szkodę i ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie, które nie wystarcza na naprawę? Sprawdź kosztorys -ubezpieczyciel mógł bezzasadnie zastosować amortyzację na części. Z pośród wielu sposobów na wypłatę niższego odszkodowania, zjawisko to jest bardzo często praktykowane przez ubezpieczycieli.

Czym jest amortyzacja części?

Amortyzacja części polega na odjęciu od zastosowanej części do naprawy jej procentowego zużycia. Najprościej mówiąc, cena części ulegnie obniżce o stopień procentowy jej zużycia.
W drugiej kolejności należy zbadać, kiedy jest zasadne jej stosowanie. Tutaj, różnicę pojawiają się w zależności od polisy, z której szkoda jest likwidowana.

 

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Ubezpieczyciele przy ustalaniu wysokości kosztów naprawy przy likwidacji szkody z OC sprawy, często stosują potrącenia amortyzacyjne, choć nie mają do tego uzasadnionych podstaw.

Wynika to choćby z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”
Uchwała została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne Rzecznika Ubezpieczonych i jednocześnie potwierdza, iż poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, może żądać w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Powyższe zasady dotyczące stosowania potrąceń amortyzacyjnych, znalazły również potwierdzenie w Wytycznych KNF w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, przyjętych w dniu 16 grudnia 2014 r.

Wyjątkiem od wskazanych reguł jest okoliczność, że zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości pojazdu, przy czym ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na ubezpieczycielu. Wykazanie ww. faktu będzie z kolei niezwykle trudne, choćby z uwagi na zasady doświadczenia życiowego i obserwacje rynku sprzedaży aut, które pozwalają przyjąć tezę, iż  pojazd uszkodzony w wyniku kolizji, nawet po naprawie w oparciu o nowe części, traci na wartości.

Nadto, poszkodowany chcąc przywrócić stan poprzedni uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma możliwości zakupu używanych części o tożsamym stopniu zużycia, jak części które uległy uszkodzeniu. Nie ma również możliwości żądania, aby warsztat naprawczy wykonujący naprawę w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku części pojazdu, wmontował stare części już częściowo zużyte oraz udzielił gwarancji, iż wykonana naprawa przy użyciu części używanych zapewni prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo w użytkowaniu pojazdu.

 

Likwidacja szkody z AC

W tej sytuacji, na wysokość  i zasadność stosowanych potrąceń, zasadniczy wpływ mają  postanowienia  umowy AC i stanowiącej jej integralną część Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Jeżeli w warunkach umowy znajdą się zapisy o potrąceniach amortyzacyjnych, to ubezpieczyciel może je stosować.
Wysokość zastosowanych potrąceń dla różnych ubezpieczycieli jest odmienna i zależna od  wieku pojazdu. Dla przykładu w PZU wartość potrąceń kształtuje się następująco:

– pojazd do 3 lat – 30%
– powyżej 3 do 5 lat – 45%
– powyżej 5 lat do 8 lat – 55%
– powyżej 8 lat – 60%

W tym przypadku łatwo zauważyć, że  skoro każda nowa część ulegnie obniżce o wskazany procent ceny, do naprawy będzie trzeba sporo dopłacić. Wyjściem z tej sytuacji jest wykup polisy AC ze zniesieniem amortyzacji, co wiąże się niestety z koniecznością zapłaty wyższej składki.
Jeżeli już wiesz, że ubezpieczyciel zaniżył należne Ci odszkodowanie stosując bezzasadnie amortyzację na części, odwołaj się od decyzji. Ewentualnie możesz wystąpić na drogę sądową, z pomocą fachowego pełnomocnika.

Newsy

Składki i kary napędzają przychody UFG

22.09.2017

W pierwszej połowie bieżącego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego– wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpiecze...
W pierwszej połowie bieżącego roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 1,9 mld zł składek więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego– wynika z raportu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Półroczne przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpiecze...

Strefa parkowania – opłata tylko za miejsca prawidłowo oznakowane?

19.09.2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie nie istnieje na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na każdej drodze publicznej w tej strefie. Nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce, terenu całej strefy płatnego parkowania.  ...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie nie istnieje na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na każdej drodze publicznej w tej strefie. Nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce, terenu całej strefy płatnego parkowania.  ...

Stopień przyczynienia jest uzależniony od różnych okoliczności

15.09.2017

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, że jeśli Pasażer zgadza się na prowadzenie auta przez nietrzeźwego kierowcę, to fakt ów powinien z zasady prowadzić do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się do wypadku, jednak istnieją okoliczności, w których może zostać uznany za wystarczający.  
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazał, że jeśli Pasażer zgadza się na prowadzenie auta przez nietrzeźwego kierowcę, to fakt ów powinien z zasady prowadzić do przyjęcia wyższego niż 20% przyczynienia się do wypadku, jednak istnieją okoliczności, w których może zostać uznany za wystarczający.  

Ubezpieczyciele częściej korzystają z nowych technologii

12.09.2017

Branża ubezpieczeniowa coraz częściej korzysta z nowych technologii. Ubezpieczyciele umożliwiają przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez konieczności wizyty likwidatora, a nawet rozmowy telefonicznej. Nowe rozwiązania oferują m. in. zgłaszanie szkód za pomocą komunikatora należącego do popularnego portalu społecznościowego....
Branża ubezpieczeniowa coraz częściej korzysta z nowych technologii. Ubezpieczyciele umożliwiają przeprowadzenie całego procesu likwidacji szkód mobilnie, bez konieczności wizyty likwidatora, a nawet rozmowy telefonicznej. Nowe rozwiązania oferują m. in. zgłaszanie szkód za pomocą komunikatora należącego do popularnego portalu społecznościowego....

„Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”, czyli droższe OC za punkty karne i mandaty?

7.09.2017

Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła „Strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce", która ma zmniejszyć liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, a tym samym ograniczyć koszty dla towarzystw. Firmy ubezpieczeniowe chcą, by nie tylko osoby powodujące wypadki płaciły wyższe składki, ale również te ukarane tylko mandatami i punktami karnymi. ...
Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła „Strategię poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce", która ma zmniejszyć liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, a tym samym ograniczyć koszty dla towarzystw. Firmy ubezpieczeniowe chcą, by nie tylko osoby powodujące wypadki płaciły wyższe składki, ale również te ukarane tylko mandatami i punktami karnymi. ...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze

Faktyczna naprawa a odszkodowanie