Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Amortyzacja części- jeden ze sposobów zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 28.06.2017


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Byłeś uczestnikiem kolizji drogowej, następnie zgłosiłeś szkodę i ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie, które nie wystarcza na naprawę? Sprawdź kosztorys -ubezpieczyciel mógł bezzasadnie zastosować amortyzację na części. Z pośród wielu sposobów na wypłatę niższego odszkodowania, zjawisko to jest bardzo często praktykowane przez ubezpieczycieli.

Czym jest amortyzacja części?

Amortyzacja części polega na odjęciu od zastosowanej części do naprawy jej procentowego zużycia. Najprościej mówiąc, cena części ulegnie obniżce o stopień procentowy jej zużycia.
W drugiej kolejności należy zbadać, kiedy jest zasadne jej stosowanie. Tutaj, różnicę pojawiają się w zależności od polisy, z której szkoda jest likwidowana.

 

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Ubezpieczyciele przy ustalaniu wysokości kosztów naprawy przy likwidacji szkody z OC sprawy, często stosują potrącenia amortyzacyjne, choć nie mają do tego uzasadnionych podstaw.

Wynika to choćby z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (w sprawie sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”
Uchwała została podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne Rzecznika Ubezpieczonych i jednocześnie potwierdza, iż poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, może żądać w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Powyższe zasady dotyczące stosowania potrąceń amortyzacyjnych, znalazły również potwierdzenie w Wytycznych KNF w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, przyjętych w dniu 16 grudnia 2014 r.

Wyjątkiem od wskazanych reguł jest okoliczność, że zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości pojazdu, przy czym ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na ubezpieczycielu. Wykazanie ww. faktu będzie z kolei niezwykle trudne, choćby z uwagi na zasady doświadczenia życiowego i obserwacje rynku sprzedaży aut, które pozwalają przyjąć tezę, iż  pojazd uszkodzony w wyniku kolizji, nawet po naprawie w oparciu o nowe części, traci na wartości.

Nadto, poszkodowany chcąc przywrócić stan poprzedni uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma możliwości zakupu używanych części o tożsamym stopniu zużycia, jak części które uległy uszkodzeniu. Nie ma również możliwości żądania, aby warsztat naprawczy wykonujący naprawę w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku części pojazdu, wmontował stare części już częściowo zużyte oraz udzielił gwarancji, iż wykonana naprawa przy użyciu części używanych zapewni prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo w użytkowaniu pojazdu.

 

Likwidacja szkody z AC

W tej sytuacji, na wysokość  i zasadność stosowanych potrąceń, zasadniczy wpływ mają  postanowienia  umowy AC i stanowiącej jej integralną część Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Jeżeli w warunkach umowy znajdą się zapisy o potrąceniach amortyzacyjnych, to ubezpieczyciel może je stosować.
Wysokość zastosowanych potrąceń dla różnych ubezpieczycieli jest odmienna i zależna od  wieku pojazdu. Dla przykładu w PZU wartość potrąceń kształtuje się następująco:

– pojazd do 3 lat – 30%
– powyżej 3 do 5 lat – 45%
– powyżej 5 lat do 8 lat – 55%
– powyżej 8 lat – 60%

W tym przypadku łatwo zauważyć, że  skoro każda nowa część ulegnie obniżce o wskazany procent ceny, do naprawy będzie trzeba sporo dopłacić. Wyjściem z tej sytuacji jest wykup polisy AC ze zniesieniem amortyzacji, co wiąże się niestety z koniecznością zapłaty wyższej składki.
Jeżeli już wiesz, że ubezpieczyciel zaniżył należne Ci odszkodowanie stosując bezzasadnie amortyzację na części, odwołaj się od decyzji. Ewentualnie możesz wystąpić na drogę sądową, z pomocą fachowego pełnomocnika.

Newsy

Do 5 lat więzienia za cofanie liczników samochodowych

~2 dni temu

Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Za fakt sfałszowania licznika, cofnięcia licznika, bądź wymiany licznika na inny będzie grozić odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, takie sankcje zakłada projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, o którym w czwartek poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Badanie techniczne auta – od dziś płacimy z góry

13.11.2017

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...
Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów będzie można przeprowadzić jedynie po uprzednim uiszczeniu opłaty przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Po przeprowadzeniu badania, diagnosta będzie wprowadzać dane do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.  Ma to na celu eliminację sy...

Za wypadek na przystanku autobusowym odpowie gmina

9.11.2017

Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...
Sąd Najwyższy wskazał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na gminy obowiązek budowy i remontu wiat przystankowych ustawionych w miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegającym do tego miejsca bez względu na kategorie drogi. Do obowiązku gmin należy również remont istniejących już wiat przystankowych, w...

Miesiąc na wypłatę odszkodowania po kolizji drogowej

7.11.2017

Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...
Odszkodowanie z polisy OC powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku. Ubezpieczyciela z przestrzegania tego terminu nie zwalnia fakt braku informacji lub dokumentów, o ile sam mógł je zdobyć. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, poszkodowany może żądać ustawowych odsetek za o...

Składki OC nie przestaną rosnąć

6.11.2017

Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...
Powód? Ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań. Pierwsze półrocze przyniosło towarzystwom ubezpieczeniowym długo wyczekiwany zysk ze sprzedaży polis komunikacyjnego OC, wypracowanie zysku odbyło się kosztem bardzo dużego wzrostu składki zebranej od kierowców, gdyż średnio urosła ona o 41 proc. Nadal niepokojący jest jednak wzrost odszkodowań w...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze

Faktyczna naprawa a odszkodowanie