Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

10 powodów odmowy wypłaty odszkodowania z AC

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 18.05.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Gdy zawieramy umowę ubezpieczenia AC wydaje nam się, że bez względu na okoliczności kradzieży lub uszkodzenia pojazdu dostaniemy należne odszkodowanie. Istnieją jednak sytuacje, w których zapłata składki nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej.

  1. Awaria

Ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania, jeśli szkoda powstała na skutek awarii wywołanej przyczyną tkwiącą wewnątrz pojazdu. Chodzi tu zarówno o awarie pochodzenia mechanicznego, elektronicznego (w tym awarie alarmu montowanego fabrycznie i niefabrycznie), jak i hydraulicznego. Kiedy więc auto stoczy się na nierównym parkingu, ponieważ nie zadziałał hamulec ręczny, albo wystąpi w nim wada zawieszenia lub zespołu napędowego uniemożliwiająca dalszą jazdę, nie dostaniemy odszkodowania.

  1. Samozapłon

Ubezpieczenie AC nie pokryje też szkód spowodowanych samozapłonem, do którego dochodzi najczęściej wskutek zwarcia instalacji elektrycznej w pojeździe. Zakłady ubezpieczeń tłumaczą to wyłączenie podobnie jak awarię, powołując się na brak przyczyny zewnętrznej i samoistny charakter uszkodzenia. Trzeba pamiętać, że to ubezpieczyciel musi w takim przypadku udowodnić zarówno miejsce powstania pożaru, jak i jego przyczynę. Z reguły jest do tego niezbędna opinia wykwalifikowanego rzeczoznawcy.

  1. Nielegalne pochodzenie pojazdu

Z odmową wypłaty odszkodowania spotkamy się też w razie nieudowodnienia pochodzenia pojazdu. Ma to znaczenie przy kradzieży aut, które były sprowadzane z zagranicy. Po wystąpieniu takiej szkody ubezpieczyciel z reguły żąda dokumentów potwierdzających w jaki sposób pojazd znalazł się w posiadaniu ubezpieczonego, w tym zwłaszcza bada czy nabycie auta od zagranicznego właściciela było zgodne z prawem, a dane pojazdu wskazane w umowie sprzedaży pokrywają się z danymi zawartymi w umowie ubezpieczenia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, trzeba liczyć się z wyłączeniem szkody spod ochrony ubezpieczeniowej.

  1. Rozruchy, zamieszki i strajki

Ubezpieczenie AC nie obejmie też szkód powstałych na skutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, a także uczestnictwa w akcjach protestacyjnych czy blokadach dróg. Ubezpieczyciele uważają takie zdarzenia za przypadki podwyższonego ryzyka, dla których nie jest wystarczające wykupienie standardowej ochrony ubezpieczeniowej. Trzeba jednak podkreślić, że chodzi tu o czynny udział w strajkach, a nie tylko przypadkowe pozostawienie auta w miejscu, w którym następnie doszło do zamieszek. W tym drugim przypadku ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

  1. Przywłaszczenie pojazdu

Odszkodowania nie dostaniemy także w razie kradzieży pojazdu przez osobę, której uprzednio dobrowolnie przekazaliśmy kluczyki do pojazdu (przywłaszczenie). Przyczyną odmowy jest tutaj brak losowości wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciele wychodzą z założenia, że skoro powierzyliśmy auto komuś innemu, powinniśmy ponieść skutki jego nielojalnego zachowania. Co ważne, wyłączenie to nie znajdzie zastosowania jeśli powierzenie kluczyków zostało wymuszone groźbą lub przemocą.

  1. Pozostawienie w pojeździe dokumentów lub kluczyków

Typową przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania z autocasco jest też nieprzedłożenie ubezpieczycielowi po szkodzie kompletu dokumentów lub kluczyków. Jeśli auto zostanie skradzione razem z tymi przedmiotami, uważa się to za rażące niedbalstwo ubezpieczonego. Nie zawsze jest to jednak słuszne stanowisko – w wyroku z dnia 17.12.1998 r. (I CKN 941/97) Sąd Najwyższy wskazał, że zuchwała kradzież dokonana w sytuacji, gdy właściciel tylko na chwilę opuścił pojazd pozostawiając w nim kluczyki, jest objęta ubezpieczeniem autocasco, mimo braku odpowiedniego zabezpieczenia samochodu.

  1. Szkody eksploatacyjne

Ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania również w razie tzw. szkód eksploatacyjnych, czyli wywołanych nadmiernym zużyciem podzespołów pojazdu, bądź też oddziaływaniem na pojazd długotrwale czynników zewnętrznych. Chodzi tu o skutki korozji, zawilgocenia, pleśni, a także uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że opony zniszczyły się jednocześnie z uszkodzeniem innych części pojazdu. W tym przypadku również kluczowa jest opinia rzeczoznawcy, który wskaże na powypadkowy lub samoistny charakter uszkodzeń.

  1. Brak zadeklarowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Kolejnym powodem nieuwzględnienia roszczeń jest złożenie przez ubezpieczonego błędnej deklaracji co do posiadanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Z reguły ubezpieczyciele podpisując umowę wymagają co najmniej elektronicznej blokady uruchomienia silnika (immobilizer). Jednocześnie bardzo rzadko weryfikują to w drodze specjalistycznych oględzin. Jeśli we wniosku ubezpieczeniowym wskazano na istnienie takich zabezpieczeń, a po kradzieży okazuje się, że pojazd nie miał fabrycznego immobilizera, ubezpieczyciel wydaje decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania. Nie zawsze jest to jednak słuszne stanowisko – zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. I ACa 700/07), nie można obciążać ubezpieczonego negatywnymi skutkami błędnego przekonania, że pojazd był fabrycznie wyposażony w immobilizer, skoro w takim samym błędzie działał agent ubezpieczyciela.

  1. Niezgodna ilość i rodzaj kluczyków

Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest też złożenie błędnej deklaracji co do ilości i rodzaju kluczyków do pojazdu, w posiadaniu których znajduje się ubezpieczony. Chodzi tu o przypadki, gdy we wniosku ubezpieczeniowym zawarto informację np. o tylko jednym oryginalnym kluczyku, a następnie po kradzieży okazuje się, że przedstawiony ubezpieczycielowi kluczyk jednak nie jest oryginalny albo nie nosi śladów użytkowania. Zdaniem ubezpieczycieli, powyższe stwarza domniemanie zagubienia oryginalnego kluczyka i niepowiadomienia o tym ubezpieczyciela oraz dorobienia dodatkowego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Aby wykazać zasadność odmowy, ubezpieczyciel powinien w takiej sytuacji przeprowadzić specjalistyczne badania mechanoskopijne.

  1. Zakres terytorialny

Ubezpieczenie autocasco posiada też ograniczenia terytorialne, z czego nie zdaje sobie sprawy wielu ubezpieczonych. Większość ubezpieczeń dostępnych na polskim rynku dotyczy szkód powstałych na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Europy. Nie mieszczą się tu jednak wszystkie kraje – kradzież auta na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Mołdawii spowoduje, że nie dostaniemy odszkodowania. Ubezpieczyciele tłumaczą to wyłączenie wyższym ryzykiem spowodowania szkody (a zwłaszcza kradzieży) w tych częściach Europy.

Podsumowując, katalog możliwych wyłączeń odpowiedzialności w umowie AC jest bardzo szeroki, dlatego też należy uważnie czytać OWU przed zawarciem takiego ubezpieczenia. Trzeba też zwracać uwagę na dane, jakie podajemy we wniosku ubezpieczeniowym. Czasem nawet drobne zaniedbanie może poskutkować odmową wypłaty odszkodowania i długotrwałym sporem z ubezpieczycielem.

 

 

 

 

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

13.11.2019

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie